Çocuğun Hukukî Yönden Sorumlu Sayılmaması İlkesi

Sorularla Aile | Cmt, 29/08/2015 - 15:36 | Makale
Çocukluk
3,481
 
Çocuğun hukukî yönden sorumlu sayılmaması, bir başka ifadeyle cezalandırılmaması, Islâm Hukukunun öncülük ettiği konulardan biridir. Bu hükmün dayanağı, Hz. Peygamberin: "Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Büluğ çağına erinceye kadar çocuktan.......''hadisidir. Bu hadisden hareketle İslâm bilginleri "çocuk" tabiriyle, "doğumla büluğ çağı arasında olan her ferdi" anlayarak, büluğa ermeyen çocukların "cezaî ehliyetinin olmadığına", bir başka ifadeyle, hukukî yönden sorumlu olmadığına hükmetmişlerdir. Ancak, temyiz çağma ulaşmayanlarla (yaklaşık 7-8 yaşlan) bu devreyi aşanlar arasında, ikili bir ayrım yapmışlardır.
 
(1) 0-7 yaş arası çocuklar:
 
Bunlar temyiz çağına ve aynı zamanda buluğ çağına erişmeyenlerdir. Gayr-i baliğ ve gayr-i mümeyyiz olarak adlandırılır. Bunlara hiçbir konuda ceza uygulanamaz.
 
(2) 7-15 yaş arası çocuklar:
 
Bunlar ise, temyiz çağını aşan, fakat büluğa ermeyenlerdir. "Mümeyyiz gayr-i baliğ" olarak adlandınlan bu çocuklara ise, gerek hukukî ve gerekse eğitim açısından suçlu olsun, ancak ta'zir (kınama) cezası verilebilir. Bu konuda belirtilmesi gereken şu nokta ise, cezaî ehliyet hususunda, çocuğun ayncalığını daha bariz bir şekilde ortaya koymaktadır:
 
Çocuk, herhangi bir cürümden dolayı cezaya çarptırılması konusunda büyüklerle bir tutulmamakta, ancak kendisine karşı işlenen cürümlerde büyükler gibi telakki edilmekte ve o cürmü işleyen kişi bir büyüğe karşı cürüm işlemiş gibi ceza görmektedir

 
Yazar :
Mehmet Emin AY (Prof.)
Kategori :
Çocukluk
Okunma Sayısı
3,481