Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak

necaticetin | Sal, 05/11/2019 - 13:26 | Makale
Eğitim
2,816
Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak
 
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 
 
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiye göre, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler sonucu 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57,9'a yükseldi.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen hedefler çerçevesinde, erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanarak bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. Bu hedefe ulaşmak için derslik ihtiyaçı olan küçük yerleşim yerlerinde ana sınıfları yapılacak. Buralarda yatırım planları oluşturulacak. Belediyelerin erken çocukluk eğitim kurumları açması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanacak.
 
Tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçilecek
 
Tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçilecek ve ilave derslikler yapılacak. Bunun için eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis yoluyla arsa üretilmesine çalışılacak.
 
Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve okulu tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak.
 
İlkokul ve ortaokul kademesi için Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve valiliklerce uygulanacak.
 
Okullara yeni estetik mimari
 
Eğitim yapıları, teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için 5 yeni tip proje hazırlanacak.
 
Ayrıca 6 tarihi okul binasının örnek koruma çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim yapılarının iç mekan tasarımları geliştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek.
 
Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkanları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacak. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacak. İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) etkin uygulanabilmesi için takip mekanizması kurulacak.
 
Eğitime dış değerlendirme
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve üniversitelerin çalışmalarıyla, eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak, okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacak.
 
Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Öğretim programları, yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik tanımları doğrultusunda oluşturulacak standartlar temelinde düzenlenecek.
 
Türkçe ve matematik derslerine özel vurgu
 
Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak. Bu derslerin öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecek.
 
Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.
 
Okulların üniversitelerle iş birliği güçlendirilecek
 
Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri sağlanacak. Liselerde akademisyenlerin de yer aldığı danışma kurulları oluşturulacak. Üniversitelerle iş birliği protokolleri yapılacak.
 
Yabancı dil eğitimiyle ilgili materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek.
 
Özel yetenekliler için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek
 
Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacak.
 
Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlık çalışmaları yapılacak. Okul yöneticiliği profesyonel meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak.
 
Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecek. Bu öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki etkisinin artırılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.Yabancı dil öğretmenlerine yurt dışı eğitimi
 
Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek. 
 
Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı oluşturulacak. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenlerinin Türkiye ve yurt dışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.
 
Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisans üstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacak. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki gelişim sertifika programı hazırlanacak. Kademeli olarak lisans üstü programlar açılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
 
Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu artırıcı çalışmalar yürütülecek. Bu etkileşim ve uyum izlenerek raporlanacak.
 
Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi
 
Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımaları için kariyer rehberliği sistemi kurulacak. Bireyi tanımada kullanılan ölçme araçları çeşitlendirilecek. Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi'nde kullanılan ölçme araçları geliştirilecek. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak ve öğrencilerin e-dosyalarıyla ilişkilendirilecek.
 
Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacak. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecek.
 
Öğrenci başarı izleme araştırmaları ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla uygulanacak.
 
Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, bunların öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecek ve raporlanacak.
 
Sınavlarda düzenlemeler yapılacak
 
Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak. Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkanları genişletilecek.
 
Okul Profili Değerlendirme Verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacak. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek. Sınav ihtiyacının azaltılmasına yönelik iyileştirmeler konusunda kamuoyu iletişim çalışmaları yürütülecek. 
 
Kaynak: risalehaber.comYazar :

Kategori :
Eğitim
Okunma Sayısı
2,816

Makaleler Yorum ve İçerikler