Aile Hukuku Ne Demek?

Aile hukuku nedir, Aile hukuku ne demek. Aile hukuku; bir hukuk terimidir. Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı.

Aile hukuku ne yapar?

Bu hukuk disiplini, “evlilik hukuku” olarak tanımlanabilir. Nişanlanma, evlilik, boşanma ve çocuk velayetleri gibi tüm alanlarda meydana gelebilecek anlaşmazlıklar ve aile sorunlarını ele almaktadır. Eşlerin birbiri ile olan uzaklıkları ya da çocuk ve kadın hakları da aile hukuku kapsamında koruma altına alınmaktadır.

Aile hukuku konuları nelerdir?

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

Aile hukuku nasıl başlar?

Aslında kısa ve öz olarak aile hukuku için evliliklerin hukukudur diyebiliriz, nişanlanmadan tutun da evliliğe kadar uzanan yoldan başlayarak, sonrasında olabilecek tüm sorunları içine alan, eşlerin bir birleri ile olan uzaklıklarını, çocukların ve kadınların haklarını koruma altına alan, vesayet konularında hüküm

Aile hukuku hangi başlık altında incelenir?

Aile ile alakalı hukuki konular ile ilgilenen aile hukuku, medeni hukuk kapsamı içinde yer almaktadır.

You might be interested:  Aile Hekimliği Nasıl Değişir?

Aile hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Aile hukukuna egemen olan ilkeler ve aile hukukunu oluşturan unsurlar, Türk Medeni Kanunu’nda;

 • Süreklilik İlkesi.
 • Birlik İlkesi.
 • Zayıfları Koruma İlkesi.
 • Düzenleme Özgürlüğünün Bulunmaması İlkesi.
 • Devletin Müdahalesi İlkesi.
 • Eşler Arasında Eşitlik İlkesi.
 • Aile hukuku kaçıncı sınıf?

  Medeni hukuk derslerinde öğrenciler, hukukun bazı temel kavramlarını, aile hukukunu ve tüzel kişilere ilişkin bilgileri öğrenirler. Medeni hukuk dersi bütün hukuk fakültelerinde 1. sınıfta görülen derslerdendir.

  Aile hukuku evlenme ve boşanma gibi konular hangi başlık altında incelenir?

  Aile ile alakalı konuları ilgilendiren, medeni hukuk kapsamı içinde yer alan aile hukuku belli konuları olan bir daldır. Aile hukuku konuları dediğimiz zaman akıllara nişanlanma, evlilik koşulları, boşanma koşulları, aile konutu, mal rejimi, eş ve çocukların nafaka hakkı, evlat edinme, velayet gibi konular gelmektedir.

  Aile hukuku evlenme ve boşanma gibi konular hangi başlık altında incelenmektedir?

  Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup çeşitli alt konuları incelenmektedir. Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu, Soybağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır.

  Aile hukuku hangi uygarlık?

  Hititçe çivi yazılı belgeler göstermektedir ki, bugün toplumlarda geçerli olan evlenme, bosanma, miras gibi konular o zaman ki medeni hukukunda temelini olusturmaktadır. Hititlerde evlilikten önce söz, nisan gelenekleri görülmektedir. Evlilik kurumu Hititlerde, babaerkil bir düzene dayanmaktadır.

  Tarihte ilk aile hukuku hangi topluluk zamanında görülmüştür?

  Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan kısa bir müddet sonra başlayan kanunlaştırma hareketlerinin son örneklerinden biri 8 Muharrem 1336 (25 Ekim 1917) tarihli Hukūk-ı Âile Kararnâmesi’dir. Bu kararnâme, aile hukuku alanında İslâm ve Osmanlı hukuk tarihinde ilk örnek sayılır.

  You might be interested:  Iki Aile Dizisinin Çekildiği Köşk Nerede?

  Aile hukuku kanunu ne zaman çıktı?

  sonucunda Osmanlı aile hukukunun ilk modern kanunu olma özelliğini taĢıyan Hukuk-ı Aile Kararnamesi‟ni hazırlamayı baĢarmıĢ ve kararname, 8 Muharrem 1336/25 Ekim 1917 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.

  Aile mahkemesinde görülen davalar nelerdir?

  Aile hukukunun kapsadığı sorunların başında evlilik öncesi ve evlilik sonrası mal paylaşımı, boşanma ve velayet davaları, nafaka, tazminat ya da evliliğin iptali davaları, velayet ve babalık davaları; soy bağının reddi davası, evlat edinme ve vasiyetname davaları gelir.

  Nikah ve talâk hangi başlık altında incelenmektedir?

  Talak, nikah bağının çözülmesi anlamında Türkçe karşılığı boşamadır. Bu da bâin ve ric’î olmak üzere iki kısma ayrılır. İslam hukukunda boşama yetkisi erkeğe verilmekle birlikte kadın da isterse bu yetkiyi “Tevfîz-i talak” ile kullanabilmektedir.

  Nikah ve talâk fıkıh ilminde hangi başlık altında incelenmektedir?

  Fıkıhta boşama, sünnete uygun olup olmama açısından sünnî ve bid’î olmak üzere iki kısma ayrılır. Bid’î talâk ise sayı ve vakit açısından iki ayrı başlık altında incelenir.

  Fıkıh ilminin aile hukuku hangi konusuna girer?

  Buna göre inançlar ve dış dünyaya yansımayan düşünceler fıkhın konusunu oluşturmaz. Bu nedenle, “muamelat (borçlar hukuku)”, “ukubat (ceza hukuku)” ve “münakahat (aile hukuku)” fıkhın konusuna girer; ama “itikadat” fıkhın konusuna girmez.