Fıkıhta Aile Hukuku Hangi Başlıkta?

İslâm hukukunun kapsamına giren aile hukuku, miras ve ceza hukuku ana başlıkları altında konular detaylı olarak işlenmiştir.

Aile hukuku hangi başlık altında incelenir?

Aile ile alakalı hukuki konular ile ilgilenen aile hukuku, medeni hukuk kapsamı içinde yer almaktadır.

Ilminde aile hukuku evlenme ve boşanma gibi konular hangi başlık altında incelenir?

Aile ile alakalı konuları ilgilendiren, medeni hukuk kapsamı içinde yer alan aile hukuku belli konuları olan bir daldır. Aile hukuku konuları dediğimiz zaman akıllara nişanlanma, evlilik koşulları, boşanma koşulları, aile konutu, mal rejimi, eş ve çocukların nafaka hakkı, evlat edinme, velayet gibi konular gelmektedir.

Fıkıh ilminin aile hukuku hangi konusuna girer?

Buna göre inançlar ve dış dünyaya yansımayan düşünceler fıkhın konusunu oluşturmaz. Bu nedenle, “muamelat (borçlar hukuku)”, “ukubat (ceza hukuku)” ve “münakahat (aile hukuku)” fıkhın konusuna girer; ama “itikadat” fıkhın konusuna girmez.

Fıkıh ilminde aile hukukuna ne denir?

Hukūk-i Âile Kararnâmesi İslâm hukuk tarihinde aile hukuku alanında hazırlanmış ilk kanundur. Bu hususta daha önce bazı kanunlaştırma teşebbüsleri olmuş, fakat bunlar tamamlanmamıştır.

You might be interested:  Aile Birleşimi Sınavı Nasıl Yapılır?

Aile hukuku konuları nelerdir?

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

Nikah ve talâk hangi başlık altında incelenmektedir?

Talak, nikah bağının çözülmesi anlamında Türkçe karşılığı boşamadır. Bu da bâin ve ric’î olmak üzere iki kısma ayrılır. İslam hukukunda boşama yetkisi erkeğe verilmekle birlikte kadın da isterse bu yetkiyi “Tevfîz-i talak” ile kullanabilmektedir.

Münakehat ne anlama gelir?

Münakehat genel olarak evlilik, boşanma, velayet ve nafaka gibi evlilikle ilgili konuları inceler. Eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları da münakehatın incelediği ve hüküm verdiği konular arasında yer alır.

Osmanlı’da evlilikler ilk defa hangi dönemde kayıt altına alınmıştır?

aile hukukunun ilk tedvini olma özelliğini taşıyan 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi ele alınmıştır.

Ukubat ne demektir?

-Ukubat: Şeriata göre suç kabul edilen eylemlere/fiillere verilecek cezalar.

Islamın öngördüğü nikah nedir?

İslam’da nikâh

Nikâh, İslam hukukunda bir sözleşmedir. İslamiyet’te nikâhsız evlilik yoktur. İslami nikâhın şahitlerin huzurunda olması, icap ve kabul, erkeğin gayrimüslim olmaması, mehr, sözleşmenin ilanı ve kutlanması gibi şartları var.

Münakehat konuları nelerdir?

Bunun dışında boşanma, evlilik, velayet gibi konuların hemen hemen hepsi münakehat kapsamında değerlendirilerek bir hükme bağlanır. Fıkıh ilmi; münakehât, ibadetler, muamelat (alış-veriş, faiz, kira, miras v.b.) ve ukubat (cezalar) olmak üzere dört bölüme ayrılır.

Fıkıh ilminin temel ilkeleri nelerdir?

Fıkıh ilminin temel ilkeleri şunlardır:

Helallerde genişlik, haramlarda sınırlılık, Hükümlerde tedricilik, Kamu yararının gözetilmesi, Adaletin gerçekleşmesi.

Fıkıh ilimleri nelerdir?

Fıkıh dinin fürûuna, amelî hayata ait bilgileri ve hükümleri ihtiva eden ilim dalının adı olduktan sonra da kapsamı geniş kalmış, çağımıza kadar ilmihal, hukuk ve hukuk metodolojisi, ekonomi, siyaset, idare bilimleri ve bu bilimlerle ilgili kurumlar İslâmî ilimler sayımında fıkıh dalı içinde görülmüş ve incelenmiştir.

You might be interested:  Sandviç Aile Ne Demek?

Hukuki aile Kararnâmesi ne zaman?

sonucunda Osmanlı aile hukukunun ilk modern kanunu olma özelliğini taĢıyan Hukuk-ı Aile Kararnamesi‟ni hazırlamayı baĢarmıĢ ve kararname, 8 Muharrem 1336/25 Ekim 1917 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.

Aile hukuku hangi uygarlık?

Hititçe çivi yazılı belgeler göstermektedir ki, bugün toplumlarda geçerli olan evlenme, bosanma, miras gibi konular o zaman ki medeni hukukunda temelini olusturmaktadır. Hititlerde evlilikten önce söz, nisan gelenekleri görülmektedir. Evlilik kurumu Hititlerde, babaerkil bir düzene dayanmaktadır.